Facebook, Google và một số dịch vụ nổi tiếng nó yêu cầu phải có trang này, và team cũng đoán các bạn cũng như chúng mình, không bao giờ đọc mấy thông tin này đâu, lướt đi và bấm đồng ý thôi.